butterfly-kisses

13 tekstów – auto­rem jest but­ter­fly-kis­ses.

Ja chy­ba dzi­siaj nie usnę Pa­ni Boże, tak mnie tu bo­li nieobec­ność, o tutaj...popatrz.... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 marca 2015, 19:39

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 21 lutego 2015, 14:42

i przychodzą wa­len­tynki...i znów wszys­tko wra­ca jak bu­merang...tak mój miły nig­dy niebyły znów bez Twoich ra­mion czuję się jak śmieć dwudzies­ty czwar­ty rok... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 lutego 2015, 16:23

Pa­nie Boże, dzi­siaj znów Cię zdradziłam, oszu­kałam, po­niżyłam, odeszłam.wy­bacz mi. kocham Cię. i kochać będę zaw­sze. pot­rze­buję Cię. będziesz przy mnie na­wet kiedy na­dal będę zdradzać, oszu­kiwać, po­niżać, od­chodzić...? będziesz? wiem, że będziesz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2015, 15:14

ja wiem....in­ternet to nie miej­sce na dep­resję...widzisz, u mnie wszys­tko gra, uśmie­cham się... 

myśl • 22 stycznia 2015, 16:58

Mu­siała mieć sil­ne le­ki... bo jak to jest, że oso­ba w stwier­dzo­nej głębo­kiej dep­resji po­cie­sza i pod­no­si na duchu osobę rze­komo zdrową, która na­wet nie jest w sta­nie ruszyć pal­cem....która z nas jest tak na prawdę cho­ra? oksymoron. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2015, 08:50

cze­kam na Ciebie już dwudziestą czwartą je­sień, a Ty bez­czel­nie wciąż nie przychodzisz... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2014, 19:42

Naj­bar­dziej ze wszys­tkich rzeczy na świecie niena­widzę siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 listopada 2014, 13:43

Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 listopada 2014, 15:21

nie żyć
nie istnieć
nie być
nig­dy nie być

to dużo? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 października 2014, 14:15
Zeszyty
  • zaczytane – wszys­tko, co w ja­kiś sposób po­ruszyło

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 marca 2015, 19:41~La vie~ sko­men­to­wał tek­st Ja chy­ba dzi­siaj nie [...]

11 marca 2015, 19:39butterfly-kisses do­dał no­wy tek­st Ja chy­ba dzi­siaj nie [...]

13 lutego 2015, 23:24Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st i przychodzą wa­len­tynki...i znów [...]

13 lutego 2015, 17:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st i przychodzą wa­len­tynki...i znów [...]

13 lutego 2015, 16:23butterfly-kisses do­dał no­wy tek­st i przychodzą wa­len­tynki...i znów [...]

27 stycznia 2015, 21:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Panie Boże, dzi­siaj znów [...]

27 stycznia 2015, 15:14butterfly-kisses do­dał no­wy tek­st Panie Boże, dzi­siaj znów [...]

22 stycznia 2015, 18:34.Rodia sko­men­to­wał tek­st ja wiem....in­ternet to nie [...]